Monmouth General Hospital

Soon to be catalogued is a small collection of records from Monmouth General Hospital. Originally situated in St James’s Square, the Monmouth Hospital and Dispensary first opened in 1868. In 1900, a larger plot of land on Hereford Road was acquired from the Duke of Beaufort for the development of a new hospital. The new Monmouth Hospital was opened in 1903 at a cost of £7,260 and had nine beds and a private ward, it was designed by Architect Richard Creed. The 1906 Kelly’s Trade Directory describes the hospital as ‘commodious, has good grounds attached and is beautifully situated.’

IMG_8420

Gwent Archives, Photograph of  the new Monmouth Hospital, early 20th century

 

IMG_8421

Gwent Archives, Proposed plan for the ground floor of Monmouth Hospital, early 20th century

 

IMG_8422

Gwent Archives, Proposed plan for the first floor of Monmouth Hospital, early 20th century

 

IMG_8419

Gwent Archives, Photograph of Monmouth Hospital’s Medical Officers, 1903

Ysbyty Cyffredinol Trefynwy

Yn fuan i’w gatalogio mae casgliad bychan o gofnodion o Ysbyty Cyffredinol Trefynwy. Roedd wedi ei leoli’n wreiddiol yn Sgwâr St James, ac agorodd Ysbyty a Fferyllfa Trefynwy am y tro cyntaf ym 1868. Ym 1900, cafwyd llain mwy o dir ar Hereford Road gan Ddug Beaufort i ddatblygu ysbyty newydd. Agorwyd Ysbyty newydd Trefynwy ym 1903 am gost o £7,260 gyda naw gwely a ward breifat. Cafodd ei ddylunio gan y Pensaer Richard Creed. Mae Kelly’s Trade Directory ym 1906 yn disgrifio’r ysbyty fel hyn: ‘commodious, has good grounds attached and is beautifully situated.’

IMG_8420

Archifau Gwent, Llun o Ysbyty newydd Trefynwy, yr 20fed ganrif gynnar

 

IMG_8421

Archifau Gwent, Cynllun arfaethedig ar gyfer llawr gwaelod Ysbyty Trefynwy, yr 20fed ganrif gynnar

 

IMG_8422

Archifau Gwent, Cynllun arfaethedig ar gyfer llawr cyntaf Ysbyty Trefynwy, yr 20fed ganrif gynnar

 

IMG_8419

Archifau Gwent, Llun o swyddogion meddygol Ysbyty Trefynwy, 1903

Early 20th Century Photographs of the Royal Gwent Hospital

The Newport & Monmouthshire Hospital was opened by Lord Tredegar on the 5th August 1901; it was later re-named the ‘Royal Gwent Hospital’ by Royal Charter in 1913.

The following photographs feature in the hospital’s 1914 annual report (Gwent Archives D3293/A/9). They provide a rare glimpse beyond the hospital’s walls and at what life was like for staff and patients there at the start of the 20th Century.

IMG_8358

IMG_8359

IMG_8360

IMG_8362 copy

Lluniau o Ysbyty Brenhinol Gwent o’r 20fed Ganrif gynnar

Agorwyd Ysbyty Casnewydd a Sir Fynwy gan Arglwydd Tredegar ar 5ed Awst 1901; cafodd ei enwi’n ddiweddarach yn ‘Ysbyty Brenhinol Gwent’ trwy Siarter Frenhinol yn 1913.

Mae’r lluniau canlynol yn ymddangos yn adroddiad blynyddol yr ysbyty ar gyfer 1914 (Archifau Gwent D3293/A/9).  Maen nhw’n rhoi cipolwg prin y tu hwnt i waliau’r ysbyty ac ar sut beth oedd bywyd i’r staff a’r cleifion yno ar ddechrau’r 20fed Ganrif.

IMG_8358

IMG_8359

IMG_8360

IMG_8362 copy

The Tredegar Park Cottage Hospital

Today is the 70th anniversary of the National Health Service, the ‘free at the point of delivery’ healthcare system for people living in the United Kingdom. To mark the occasion, I thought I’d share with you some of the newly discovered records of the Tredegar Park Cottage Hospital that can be found in the Aneurin Bevan Health Board Collection. But first, a little about the hospital:

The Tredegar Park Cottage Hospital played a significant role in the history of the NHS as it was here that Aneurin Bevan, as a member of the hospital management committee and its Chairman in 1929, first witnessed the model of free healthcare that was to inspire his formation of the NHS.

Mon OS 3Ed 11.13.bw

Gwent Archives, Map of Tredegar showing the Cottage Hospital: Ordnance Survey, 3rd Edition 1920, Monmouthshire 11:13

Founded in 1904, the hospital was built and managed by the Tredegar Workmen’s Medical Aid Society on land donated by Lord Tredegar and with significant financial support from the Tredegar Iron and Coal Company, private donations and workers subscriptions. For a subscription fee of 3d (pence) in every pound earned members, and their families, were entitled to free access to medical care and treatment at the hospital. This fee was deducted straight from the worker’s wages, comparable to how we make National Insurance contributions today.

IMG_8370

Gwent Archives, Rules for Voluntary Subscribers, display board, early 20th Century

As the surviving administrative records of the Tredegar Workmen’s Medical Aid Society have been available at Gwent Archives for some time (catalogue D3246), it is exciting to have now received these new deposits which document the daily running of the Tredegar Park Cottage Hospital itself. The following are examples of the additions to our collection that are currently being catalogued.

Please note that as these records contain sensitive medical and personal data access is restricted under NHS and data protection legislation and a 100 year closure period is in place.   

Admission Registers

The admission registers for Tredegar Park Cottage Hospital date from 1925-1947. Although not a complete set, the documents we have provide a wealth of detailed information about the people who came to the hospital and the nature of their complaints. Some of the information recorded in these registers can be seen in the image below (names and addresses have been omitted throughout for data protection). This particular register from 1944-46 even notes if any child patients were evacuees!  (Not shown on image)

7

Gwent Archives, Tredegar Park Cottage Hospital, Admission Register 1944-1946

Staff Salaries Ledger

This document from the early 1920s provides details about staff members, their positions and the amount of wages they earned. As doctors and surgeons are excluded from this record the highest paid member of staff may come as a surprise!

 

30

Gwent Archives, Tredegar Park Cottage Hospital, Staff Salaries Ledger 1921-1925

Register of Operations

These final images are taken from the earliest register of operations that we have for the hospital. Dated from 1913, this register provides details about both the in-patient and out-patient operations that took place and includes information about the types of pain relieving drugs that were administered. The registers range in date up to 1950.

 

45.1

Gwent Archives, Tredegar Park Cottage Hospital, Register of Operations (In Patients) 1913-1921

 

45

Gwent Archives, Tredegar Park Cottage Hospital, Register of Operations (Out Patients) 1913-1921

 

Ysbyty Bach Parc Tredegar

Heddiw mae’n 70ain pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, y system gofal iechyd ‘am ddim yn y man darparu’ ar gyfer pobl sy’n byw yn y Deyrnas Unedig. I gofnodi’r achlysur, roeddwn i’n meddwl y buaswn yn rhannu gyda chi rhai o gofnodion Ysbyty Bach Parc Tredegar a gafodd eu darganfod yn ddiweddar ac sydd ar gael yng Nghasgliad Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan. Ond, yn gyntaf, rhywfaint am yr ysbyty:

Chwaraeodd Ysbyty Bach Parc Tredegar ran arwyddocaol yn hanes y GIG gan mai yma y gwelodd Aneurin Bevan am y tro cyntaf, fel aelod o bwyllgor rheoli’r ysbyty, a’r Cadeirydd yn 1929, y model o ofal iechyd am ddim a’i ysbrydolodd i ffurfio’r GIG.

Mon OS 3Ed 11.13.bw

Archifau Gwent, Map o Dredegar yn dangos yr Ysbyty Bach: Arolwg Ordnans, 3ydd Rhifyn 1920, Sir Fynwy 11:13

Sefydlwyd yr ysbyty yn 1904, a’i adeiladu a’i reoli gan Gymdeithas Cymorth Meddygol Gweithwyr Tredegar ar dir a roddwyd gan Arglwydd Tredegar a chyda chefnogaeth ariannol sylweddol oddi wrth y Tredegar Iron and Coal Company, rhoddion preifat a thanysgrifiadau gan weithwyr. Am dâl o 3d (ceiniog) yn y bunt, roedd hawl gan bob aelod, a’u teuluoedd, i gael gofal a thriniaeth feddygol am ddim yn yr ysbyty. Codwyd y tâl yn syth o gyflog y gweithiwr, yn debyg i sut y byddwn yn talu cyfraniadau Yswiriant Cenedlaethol heddiw.

IMG_8370

Archifau Gwent, Rheolau i Danysgrifwyr Gwirfoddol, bwrdd arddangos, dechrau’r 20fed Ganrif

Gan fod cofnodion gweinyddol Cymdeithas Cymorth Meddygol Gweithwyr Tredegar sydd yn weddill wedi bod ar gael yn Archifau Gwent ers peth amser (catalog D3246), mae’n gyffrous cael derbyn y cyfraniad newydd yma sy’n cofnodi’r gwaith dydd i ddydd o redeg Ysbyty Bach Parc Tredegar ei hun. Mae’r canlynol yn enghreifftiau o’r ychwanegiadau i’n casgliad sy’n cael eu catalogio ar hyn o bryd.                                        

Nodwch os gwelwch yn dda bod mynediad at y wybodaeth yma’n cael ei gyfyngu o dan gyfraith y GIG a chyfraith diogelu data oherwydd bod y cofnodion yn cynnwys data meddygol a phersonol sensitif ac mae cyfnod cau o 100 mlynedd mewn grym.   

Cofrestrau Derbyn

Mae’r cofrestrau ar gyfer Ysbyty Bach Parc Tredegar yn dyddio o 1925 i 1947.  Er nad oes casgliad cyflawn, mae’r dogfennau sydd gennym ni yn rhoi toreth o wybodaeth fanwl am y bobl a ddaeth i’r ysbyty a natur eu hanhwylderau. Mae peth o’r wybodaeth yn y cofrestrau yma i’w gweld yn y llun isod (dilëwyd enwau a chyfeiriadau at ddibenion diogelu data). Mae’r gofrestr arbennig yma o 1944-46 hyd yn oed yn nodi a oedd unrhyw blant a oedd yn gleifion yn faciwîs!  (Ddim yn y llun)

7

Archifau Gwent, Ysbyty Bach Parc Tredegar, Cofrestr Derbyn 1944-1946

Cyfeirlyfr Cyflogau Staff

Mae’r ddogfen hon o’r 1920au yn rhoi manylion am aelodau o’r staff, eu swyddi a’u cyflog. Gan nad yw meddygon a llawfeddygon yn cael eu cynnwys yn y cofnod yma efallai bydd yr aelod o’r staff â’r tâl uchaf yn rhywfaint o syndod!

 

30

Archifau Gwent, Ysbyty Bach Parc Tredegar, Cyfriflyfr Cyflogau Staff 1921-1925

Cofrestr Llawdriniaethau

Mae’r lluniau diweddaraf wedi cael eu cymryd o’r gofrestr gynharaf o lawdriniaethau sydd gennym ni ar gyfer yr ysbyty.  Wedi’u dyddio o 1913, mae’r gofrestr hon yn rhoi manylion am y llawdriniaethau a ddigwyddodd ac mae’n cynnwys gwybodaeth ynglŷn â’r mathau o gyffuriau a roddwyd i leddfu poen. Mae’r cofrestrau yn dyddio hyd at 1950.

45.1

Archifau Gwent, Ysbyty Bach Parc Tredegar, Cofrestr Llawdriniaethau (Cleifion Preswyl) 1913-1921

 

45

Archifau Gwent, Ysbyty Bach Parc Tredegar, Cofrestr Llawdriniaethau (Cleifion Allanol) 1913-1921

 

 

Records of the Aneurin Bevan Health Board

Listing has begun on the 311 documents deposited by the Aneurin Bevan Health Board. These records contain a wealth of detailed information about people, their ailments or injuries, and the types of treatment and healthcare that were available over the course of the 20th century. The collection comprises of both administrative and procedural registers, like the Casualty Books pictured below, and represents a variety of hospitals throughout Monmouthshire including Tredegar General, Blaina & District Hospital, and County Hospital, Griffithstown. As closure periods pass, this collection will prove to be a fantastic research resource!

P1030629

P1030649

P1030646

 

Cofnodion Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan

Mae’r rhestru wedi dechrau ar y 311 o ddogfennau a adneuwyd gan Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan. Mae’r cofnodion hyn yn cynnwys cyfoeth o wybodaeth fanwl am bobl, eu hanhwylderau neu’u hanafiadau, a’r mathau o driniaeth a gofal iechyd a oedd ar gael yn ystod yr ugeinfed ganrif. Mae’r casgliad yn cynnwys cofrestri gweinyddol a gweithdrefnol, fel y Llyfrau Adran Ddamweiniau a welir isod, ac mae’n cynrychioli amrywiaeth o ysbytai ledled Sir Fynwy, gan gynnwys Ysbyty Cyffredinol Tredegar, Ysbyty Blaina a’r Cylch Hospital, ac Ysbyty Sirol, Griffithstown. Wrth i gyfnodau cau fynd heibio, bydd y casgliad hwn yn adnodd ymchwil gwych!

P1030629

P1030649

P1030646

Wellcome Project Press Release

wellcome-logo-black

Welcome Readers! My name is Clare Jeremy and I am the lead archivist on Gwent Archives exciting new project to catalogue the hospital records of old Monmouthshire.

This work is made possible by the generosity of the Wellcome Trust who have awarded us a grant to ensure the future survival and accessibility of these documents:

Gwent Archives is delighted to announce that it has secured a Wellcome Trust Research Resources Grant of £38,729 to fund our project:

‘From a “Penny in the Pound” to “Free at the Point of Delivery”: Cataloguing the pre- and post-1948 hospital records of Monmouthshire.’

Monmouthshire’s hospital records are distinctly valuable for the insight they provide into the history of healthcare provision in the area which inspired Aneurin Bevan to found the National Health Service.

Prior to 1948, a number of hospitals were built and operated with funds which were accumulated solely from donations and member subscriptions. Rich and poor came together with the common aim of improving medical facilities in the county. The wealthy contributed gifts of money, produce and land, whereas local industry workers agreed to sacrifice a ‘penny in the pound’ from their wages to support newly established medical aid societies.

These societies developed hospital and healthcare services in Monmouthshire and ensured that subscription holders and financial donors (and their dependants) no longer had to pay fees for access to medical assistance. As management committee Chairman of medical society funded Tredegar Park Cottage Hospital in 1929, Bevan would have witnessed first-hand the success of this local healthcare model. In 1948 its influence can be seen in the introduction of the NHS.

In this, the NHS’s 70th anniversary year, Gwent Archives will ensure that the records documenting this history of medical provision in Monmouthshire, and its role in inspiring the development of a ‘free at the point of delivery’ healthcare system, are made accessible for generations to come. The grant will be used to fund the appointment of a project archivist and a preservation assistant who, over the next year, will catalogue and preserve our unlisted 20th century hospital records. This extensive collection contains a wide variety of documents including minute books, admission registers and hospital plans and will prove to be a valuable resource for future researchers of all disciplines.

On news of the award County Archivist, Tony Hopkins, commented

‘The healthcare records held by Gwent Archives are of national importance given their influence on the founding of the NHS. They are also immensely important for understanding the social and welfare history of industrial south east Wales from the mid-nineteenth century. In short, this is a momentous archival resource which will soon be made accessible to researchers thanks to this very generous grant from the Wellcome Trust.’

 You can follow this blog, or Gwent Archives on social media, for updates on the project and features on interesting records, photographs and more! For further information please contact enquiries@gwentarchives.gov.uk

Cynllun Wellcome Datganiad i’r Wasg

wellcome-logo-black

Croeso ddarllenwyr! Fe enw i yw Clare Jeremy a fi yw’r archifydd arweiniol ar gynllun cyffrous newydd Archifau Gwent i gatalogio cofnodion ysbytai’r hen Sir Fynwy.

Mae’r gwaith hwn yn bosibl trwy haelioni Ymddiriedolaeth Wellcome sydd wedi rhoi grant i ni i sicrhau goroesiad a hygyrchedd y dogfennau yma yn y dyfodol:

Mae Archifau Gwent yn falch o gyhoeddi eu bod wedi sicrhau Grant Adnoddau Ymchwil Ymddiriedolaeth Wellcome am £38,729 i ariannu’n cynllun:

‘O’r “Geiniog yn y Bunt” at “Am ddim yn y Man Darparu”: Catalogio cofnodion ysbytai Sir Fynwy cyn ac ar ôl 1948.’

Mae cofnodion ysbytai Sir Fynwy yn arbennig o werthfawr oherwydd y ddealltwriaeth y maen nhw’n rhoi am hanes darpariaeth gofal iechyd yn yr ardal a ysgogodd Aneurin Bevan i sefydlu’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Cyn 1948, cafodd nifer o ysbytai eu hadeiladu a’u cynnal gydag arian a gronnwyd trwy roddion a thanysgrifiadau gan aelodau. Daeth y cyfoethog a’r tlawd at ei gilydd gyda’r bwriad o wella cyfleusterau meddygol yn y sir.  Cyfrannodd y cyfoethog arian, cynnyrch a thir a chytunodd gweithwyr diwydiannol lleol i aberthu ‘ceiniog yn y bunt’ allan o’u cyflogau i gefnogi’r cymdeithasau cymorth meddygol newydd.

Datblygodd y cymdeithasau yma wasanaethau ysbyty a gofal iechyd yn Sir Fynwy a sicrhau nad oedd rhaid i danysgrifwyr a chyfranwyr ariannol (a’u dibynyddion) dalu tâl rhagor am gymorth meddygol.  Fel Cadeirydd pwyllgor rheoli Ysbyty Bach Parc Tredegar a ariannwyd gan gymdeithas feddygol yn 1929, byddai Bevan wedi gweld yn uniongyrchol llwyddiant y model yma o ofal iechyd lleol. Yn 1948 gellid gweld ei ddylanwad pan gyflwynwyd y GIG.

70 mlynedd ers sefydlu’r GIG, bydd Archifau Gwent yn sicrhau bod y dogfennau sy’n cofnodi hanes darpariaeth feddygol yn Sir Fynwy, a’i rhan yn ysbrydoli system gofal iechyd ‘am ddim yn  y man darparu’, ar gael i genedlaethau’r dyfodol. Bydd y grant yn cael ei ddefnyddio i ariannu penodiad archifydd cynllun a chynorthwyydd cadwraeth a fydd, dros y flwyddyn nesaf, yn catalogio ac yn cadw ein cofnodion ysbytai yn yr 20fed Ganrif nad sydd wedi eu rhestru. Mae’r casgliad eang yma’n cynnwys amrywiaeth eang o lyfrau cofnodion, cofrestrau a chynlluniau ysbytai a bydd yn adnodd gwerthfawr i ymchwilwyr y dyfodol mewn nifer o feysydd.

Ar ôl clywed am y grant dywedodd yr Archifydd Sirol, Tony Hopkins,

‘Mae’r cofnodion gofal iechyd sydd gan Archifau Gwent o bwys cenedlaethol o ystyried eu dylanwad ar sefydlu’r GIG. Maen nhw’n hynod o bwysig hefyd ar gyfer deall hanes cymdeithasol a lles de-ddwyrain diwydiannol Cymru o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg.  Yn fyr, mae hwn yn adnodd archifol pwysig a fydd ar gael i ymchwilwyr cyn bo hir diolch i’r grant hael yma gan Ymddiriedolaeth Wellcome.’

Gallwch ddilyn y blog yma, neu Archifau Gwent trwy’r cyfyngau cymdeithasol am ddiweddariadau ar y cynllun a gwybodaeth am gofnodion a lluniau diddorol a mwy! Am fwy o wybodaeth cysylltwch â enquiries@gwentarchives.gov.uk