The ‘Golden Age’ of Midwifery in Monmouthshire

In the last few weeks, I have been cataloguing the records of the Monmouthshire County Council midwifery service (Gwent Archives Ref: C/HCM). The collection covers the years 1911-1969, spanning a similar era of social change to the BBC television programme ‘Call the Midwife’.

Each district midwife kept her own records, some covering predominantly urban valley districts, whereas others in the east of the county travelled over a wide rural area to visit their patients. Up to the mid-twentieth century, almost half of children were born at home, and midwives would visit patients regularly throughout the pregnancy and every day after giving birth for two weeks. This kind of continuous personal care is the reason why the 1940s-1960s period is sometimes known as the golden age of midwifery. It also meant a heavy workload for district midwives. For example, one midwife from the collection delivered 91 babies in two years.

The midwives kept Registers of Cases to log their patients and case records which give more detailed information on individuals. Reading the records comparatively gives us an idea of the social and domestic conditions for women in Monmouthshire. Even up to the 1960s, it is common for women to have had seven or eight children whilst under the age of 35. The records also show the growing use of medical drugs. Early registers contain very few entries where drugs were administered. Only three patients out of nine received any drugs at all in this record from 1911. Later, midwives gained certificates in the administration of gas and air, and filled out ‘Midwives Drugs Books’.

IMG_8626

Gwent Archives: Midwife’s Register of Cases 1914, Caldicot area. 

IMG_8660

Gwent Archives: Midwives Drugs Book, Form for Sending for Medical Aid, Pethidine Register, Midwives Drugs Supply Order Book. 

What is immediately noticeable about the records, is that the vast majority of patients are recorded as married and the records do not always give their first names, which would seem to modern eyes to be incredibly impersonal, but might well have been considered respectful at the time. Most of the midwives themselves were also married. Even before the Second World War, married women could be employed as midwives without having to face a ‘marriage bar’ as in the teaching profession. Meanwhile, midwives often recorded the occupation of the patient’s husband, presumably to assess the economic condition of the family. For example, occupations in the Pontypool area in the 1960s included BBC Cameraman, steel worker, painter, insurance management, assistant lecturer, assistant chemist and pattern maker. No occupations are ever noted for the patients themselves.

IMG_8663

Gwent Archives: Midwifery Training Centre, Tredegar. Register of Cases, 1916. 

The collection also includes the patient records of the Tredegar Nursing Home and Maternity Home. The former was initially funded by the Tredegar Medical Aid Society. This nursing home also acted as a training school for midwives in the county, and many births were presided over by experienced midwives with ‘pupils’ assisting. The midwives were often assisted by Dr. A.J. Cronin, the future author of ‘The Citadel’, the novel based on his experiences working for the Medical Aid Society in Tredegar.

IMG_8662 copy ii

Gwent Archives: Midwifery Training Centre, Tredegar. Register of Cases, 1923.

Bibliography:

McIntosh, Tania. ‘A Social History of Maternity and Childbirth: Key Themes in Maternity Care’. London: Routledge, 2012.

Oes Aur Bydwreigiaeth yn Sir Fynwy

Yn ystod yr wythnosau diwethaf, rwyf wedi bod yn catalogio cofnodion gwasanaeth bydwreigiaeth Cyngor Sir Fynwy (Archifau Gwent Cyf: C/HCM). Mae’r casgliad yn pontio’r blynyddoedd 1911-1969, gan ymestyn dros gyfnod tebyg o newid cymdeithasol i raglen deledu’r BBC ‘Call the Midwife’.

Roedd pob bydwraig ardal yn cadw ei chofnodion ei hun, rhai ohonynt yn gweithio yn ardaloedd trefol y cymoedd yn bennaf, tra bod eraill yn nwyrain y sir yn teithio drwy ardal wledig eang i ymweld â’u cleifion. Hyd at ganol yr ugeinfed ganrif, roedd hyd at hanner plant yn cael eu geni yn y cartref, a byddai bydwragedd yn ymweld â chleifion yn rheolaidd trwy gydol y beichiogrwydd a phob dydd ar ôl yr enedigaeth am bythefnos. Y math hwn o ofal personol yw’r rheswm pam elwir y cyfnod 1940au – 1960au yn oes aur bydwreigiaeth. Roedd hefyd yn golygu baich gwaith drom i fydwragedd ardal. Er enghraifft, roedd un fydwraig o’r casgliad wedi helpu gyda genedigaeth 91 o fabanod mewn dwy flynedd.

Roedd y bydwragedd yn cadw Cofrestri o Achosion i gofnodi eu cleifion a chofnodion achos sy’n rhoi gwybodaeth fanylach ar unigolion. Mae’r cofnodion hyn yn rhoi syniad i ni o newidiadau mewn amodau cymdeithasol a domestig i fenywod yn Sir Fynwy. Hyd yn oed tan y 1960au, roedd hi’n gyffredin i gleifion gael saith neu wyth o blant tra eu bod dan 35 oed. Mae’r cofnodion hefyd yn dangos y defnydd cynyddol o gyffuriau meddygol. Ychydig iawn o gofnodion yn y cofrestrau cynnar sy’n nodi bod cyffuriau’n cael eu gweinyddu. Tri chlaf yn unig allan o naw a dderbyniodd unrhyw gyffuriau o gwbl yn y cofnod hwn o 1911 ymlaen. Yn ddiweddarach, mae bydwragedd yn nodi eu bod wedi derbyn tystysgrifau i weinyddu ‘nwy ac aer’ a’u bod yn cadw ‘Llyfrau Cyffuriau Bydwragedd’.

IMG_8626

Archifau Gwent: Cofrestr Achosion Bydwraig 1914, ardal Caldicot. 

IMG_8660

Archifau Gwent: Llyfr Cyffuriau Bydwragedd, Ffurflen ar gyfer Cais am Gymorth Meddygol, Cofrestr Pethidin, Llyfr Archebu Cyflenwad Cyffuriau Bydwragedd

Yr hyn sy’n amlwg ar unwaith am y cofnodion yw bod y mwyafrif llethol o gleifion yn cael eu cofnodi fel rhai priod ac nad yw’r cofnodion bob amser yn rhoi eu henwau cyntaf. Byddai hyn yn ymddangos yn hynod o amhersonol heddiw, ond efallai bod hyn yn cael ei ystyried yn barchus ar yr adeg. Roedd y rhan fwyaf o’r bydwragedd eu hunain hefyd yn briod. Hyd yn oed cyn yr Ail Ryfel Byd, roedd modd cyflogi menywod priod fel bydwragedd heb orfod wynebu’r un ‘gwaharddiad’ â’r proffesiwn addysgu. Yn y cyfamser, roedd bydwragedd yn aml yn cofnodi galwedigaeth gŵr y claf. Er enghraifft, roedd galwedigaethau yn ardal Pont-y-pŵl yn y 1960au yn cynnwys Dyn Camera gyda’r BBC, gweithiwr dur, rheolwr yswiriant, darlithydd cynorthwyol, a gwneuthurwr patrymau.

IMG_8663

Archifau Gwent: Canolfan Hyfforddi Bydwreigiaeth, Tredegar. Cofrestr Achosion, 1916. 

Nid oes galwedigaethau byth yn ymddangos ar gyfer y cleifion eu hunain. Mae’r casgliad hefyd yn cynnwys cofrestrau Cartref Nyrsio Tredegar a Chartref Mamolaeth. Roedd y cartref nyrsio hwn hefyd yn gweithredu fel ysgol hyfforddi bydwragedd yn y sir, a goruchwyliwyd nifer o enedigaethau gan fydwragedd profiadol gyda chymorth eu ‘disgyblion’. Yn aml, cynorthwywyd y bydwragedd gan Dr. A.J. Cronin, awdur ‘The Citadel’ erbyn hyn, sef y nofel a seiliodd ar ei brofiadau yn gweithio i’r Gymdeithas Cymorth Meddygol yn Nhredegar.

IMG_8662 copy ii

Archifau Gwent: Canolfan Hyfforddi Bydwreigiaeth, Tredegar. Cofrestr Achosion, 1923. 

Llyfryddiaeth:

McIntosh, Tania. ‘A Social History of Maternity and Childbirth: Key Themes in Maternity Care’. London: Routledge, 2012.