Newport Hospitals at War

Hello, this is Dr. Lucy Smith and I am taking over as Project Archivist on ‘From ‘A Penny in the Pound’ to ‘Free at the Point of Delivery’. My first task on joining the project was to work with records relating to hospitals in Newport and Caerphilly. These include some intriguing war-time registers from the Royal Gwent and St. Woolos hospitals.

In the Second World War, St Woolos Hospital, then known as Woolaston House, was used for Emergency Medical Services, official hospitals set up to cater for injured military personnel.

This Admission register shows that on August 8th 1944, the hospital admitted 83 new patients who had been injured in the D-Day landings. After 1944, Woolaston House also treated both German and Italian POWs from camps at Llanmartin and Llantarnam.

Publication1 WELC L

Gwent Archives: EMS Admission Register, August 1944 showing intake of wounded soldiers from the D-Day landings. Ranks, regiments and ages are given.

 

Publication1 w57a

Gwent Archives: EMS Admissions Register May – June 1945, showing an Italian POW was admitted just before a British Ex-POW returning from a camp abroad. Other patients include members of the Polish army and a 31 year-old woman from the ATS.

 

Gwent Archives also holds wartime records from the Royal Gwent Hospital. These casualty admission slips show the occupations and injuries of a diverse range of patients who were brought to Newport by the upheaval of war. Interestingly, in these pre-NHS records, patients must give an ‘approved society’ to pay for medical treatment.

IMG_8523 E

IMG_8522 E

IMG_8521 E

Gwent Archives: Royal Gwent Hospital Casualty Admission Register 1942, showing American servicemen, a land girl, a Polish engineer, and industrial workers including a cutter, a roller from Lysaght’s works, and a female machinist.

 

These wartime registers are not only evidence of medical history but also document changes in society and the international movement of people through Newport during the war period.

Ysbytai Casnewydd adeg y Rhyfel

Helo, fi yw Dr Lucy Smith ac rwy’n cymryd drosodd fel Archifydd Prosiect ar ‘From’ A Penny in the Pound ‘. Fy mhrif dasg wrth ymuno â’r prosiect oedd catalogio cofnodion ysbytai yng Nghasnewydd, gan gynnwys rhai cofrestrau diddorol iawn ysbytai Brenhinol Gwent a Gwynlliw o gyfnod y rhyfel.

Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, defnyddiwyd Ysbyty Gwynlliw a oedd yn cael ei alw’n Woolaston House ar y pryd, ar gyfer Gwasanaethau Meddygol Brys, sef ysbytai’r llywodraeth a sefydlwyd i drin milwyr anafedig.

Mae’r gofrestr dderbyn hon yn dangos, ar 8 Awst 1944, bod yr ysbyty wedi derbyn 83 o gleifion a anafwyd yn ddiweddar yn y glanio ar draethau Normandi. Ar ôl 1944, roedd Woolaston House hefyd yn trin carcharorion Rhyfel o’r Almaen a’r Eidal o wersylloedd yn Llanmartin a Llantarnam.

Publication1 WELC L

Archifau Gwent: Cofrestr Derbyn EMS, Awst 1944 yn dangos y milwyr clwyfedig a dderbyniwyd yn dilyn y Glanio yn Normandi. Nodir rhengoedd, catrodau ac ysbytai blaenorol.

Publication1 w57a

Archifau Gwent: Cofrestr Derbyn EMS Mai 1945, yn dangos bod carcharor rhyfel o’r Eidal wedi cael ei dderbyn ychydig cyn, cyn-garcharor rhyfel o Brydain a ddychwelodd o wersyll dramor. Ymhlith y cleifion eraill mae aelodau byddin Pwyl a menyw 31 oed o’r ATS.

 

Mae gan Archifau Gwent hefyd gofnodion Ysbyty Brenhinol Gwent o gyfnod y rhyfel. Mae slipiau derbyn y clwyfedig yn dangos galwedigaethau ac anafiadau ystod amrywiol o gleifion y daethpwyd â hwy i Gasnewydd yn sgil y rhyfel. Yn ddiddorol, yn y cofnodion cyn y GIG, mae’n rhaid i gleifion gyflwyno ‘cymdeithas awdurdodedig’ i dalu am driniaeth feddygol.

IMG_8523 E

IMG_8522 E

IMG_8521 E

Archifau Gwent: Cofrestr Derbyn Clwyfedigion Ysbyty Brenhinol Gwent 1942, yn dangos gŵyr gwasanaeth Americanaidd, un o ferched y tir, peiriannydd o Wlad Pwyl, gweithwyr diwydiannol yn cynnwys ‘torrwr’, a ‘rholiwr’ o waith Lysaght, a menyw oedd yn beiriannydd.

 

Mae’r cofrestrau yn ystod y rhyfel yn dystiolaeth o hanes meddygol ond hefyd mae’n dogfennu newid mewn cymdeithas a symudiad pobl yn rhyngwladol trwy Gasnewydd yn ystod cyfnod y rhyfel.