The Tredegar Park Cottage Hospital

Today is the 70th anniversary of the National Health Service, the ‘free at the point of delivery’ healthcare system for people living in the United Kingdom. To mark the occasion, I thought I’d share with you some of the newly discovered records of the Tredegar Park Cottage Hospital that can be found in the Aneurin Bevan Health Board Collection. But first, a little about the hospital:

The Tredegar Park Cottage Hospital played a significant role in the history of the NHS as it was here that Aneurin Bevan, as a member of the hospital management committee and its Chairman in 1929, first witnessed the model of free healthcare that was to inspire his formation of the NHS.

Mon OS 3Ed 11.13.bw

Gwent Archives, Map of Tredegar showing the Cottage Hospital: Ordnance Survey, 3rd Edition 1920, Monmouthshire 11:13

Founded in 1904, the hospital was built and managed by the Tredegar Workmen’s Medical Aid Society on land donated by Lord Tredegar and with significant financial support from the Tredegar Iron and Coal Company, private donations and workers subscriptions. For a subscription fee of 3d (pence) in every pound earned members, and their families, were entitled to free access to medical care and treatment at the hospital. This fee was deducted straight from the worker’s wages, comparable to how we make National Insurance contributions today.

IMG_8370

Gwent Archives, Rules for Voluntary Subscribers, display board, early 20th Century

As the surviving administrative records of the Tredegar Workmen’s Medical Aid Society have been available at Gwent Archives for some time (catalogue D3246), it is exciting to have now received these new deposits which document the daily running of the Tredegar Park Cottage Hospital itself. The following are examples of the additions to our collection that are currently being catalogued.

Please note that as these records contain sensitive medical and personal data access is restricted under NHS and data protection legislation and a 100 year closure period is in place.   

Admission Registers

The admission registers for Tredegar Park Cottage Hospital date from 1925-1947. Although not a complete set, the documents we have provide a wealth of detailed information about the people who came to the hospital and the nature of their complaints. Some of the information recorded in these registers can be seen in the image below (names and addresses have been omitted throughout for data protection). This particular register from 1944-46 even notes if any child patients were evacuees!  (Not shown on image)

7

Gwent Archives, Tredegar Park Cottage Hospital, Admission Register 1944-1946

Staff Salaries Ledger

This document from the early 1920s provides details about staff members, their positions and the amount of wages they earned. As doctors and surgeons are excluded from this record the highest paid member of staff may come as a surprise!

 

30

Gwent Archives, Tredegar Park Cottage Hospital, Staff Salaries Ledger 1921-1925

Register of Operations

These final images are taken from the earliest register of operations that we have for the hospital. Dated from 1913, this register provides details about both the in-patient and out-patient operations that took place and includes information about the types of pain relieving drugs that were administered. The registers range in date up to 1950.

 

45.1

Gwent Archives, Tredegar Park Cottage Hospital, Register of Operations (In Patients) 1913-1921

 

45

Gwent Archives, Tredegar Park Cottage Hospital, Register of Operations (Out Patients) 1913-1921

 

Ysbyty Bach Parc Tredegar

Heddiw mae’n 70ain pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, y system gofal iechyd ‘am ddim yn y man darparu’ ar gyfer pobl sy’n byw yn y Deyrnas Unedig. I gofnodi’r achlysur, roeddwn i’n meddwl y buaswn yn rhannu gyda chi rhai o gofnodion Ysbyty Bach Parc Tredegar a gafodd eu darganfod yn ddiweddar ac sydd ar gael yng Nghasgliad Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan. Ond, yn gyntaf, rhywfaint am yr ysbyty:

Chwaraeodd Ysbyty Bach Parc Tredegar ran arwyddocaol yn hanes y GIG gan mai yma y gwelodd Aneurin Bevan am y tro cyntaf, fel aelod o bwyllgor rheoli’r ysbyty, a’r Cadeirydd yn 1929, y model o ofal iechyd am ddim a’i ysbrydolodd i ffurfio’r GIG.

Mon OS 3Ed 11.13.bw

Archifau Gwent, Map o Dredegar yn dangos yr Ysbyty Bach: Arolwg Ordnans, 3ydd Rhifyn 1920, Sir Fynwy 11:13

Sefydlwyd yr ysbyty yn 1904, a’i adeiladu a’i reoli gan Gymdeithas Cymorth Meddygol Gweithwyr Tredegar ar dir a roddwyd gan Arglwydd Tredegar a chyda chefnogaeth ariannol sylweddol oddi wrth y Tredegar Iron and Coal Company, rhoddion preifat a thanysgrifiadau gan weithwyr. Am dâl o 3d (ceiniog) yn y bunt, roedd hawl gan bob aelod, a’u teuluoedd, i gael gofal a thriniaeth feddygol am ddim yn yr ysbyty. Codwyd y tâl yn syth o gyflog y gweithiwr, yn debyg i sut y byddwn yn talu cyfraniadau Yswiriant Cenedlaethol heddiw.

IMG_8370

Archifau Gwent, Rheolau i Danysgrifwyr Gwirfoddol, bwrdd arddangos, dechrau’r 20fed Ganrif

Gan fod cofnodion gweinyddol Cymdeithas Cymorth Meddygol Gweithwyr Tredegar sydd yn weddill wedi bod ar gael yn Archifau Gwent ers peth amser (catalog D3246), mae’n gyffrous cael derbyn y cyfraniad newydd yma sy’n cofnodi’r gwaith dydd i ddydd o redeg Ysbyty Bach Parc Tredegar ei hun. Mae’r canlynol yn enghreifftiau o’r ychwanegiadau i’n casgliad sy’n cael eu catalogio ar hyn o bryd.                                        

Nodwch os gwelwch yn dda bod mynediad at y wybodaeth yma’n cael ei gyfyngu o dan gyfraith y GIG a chyfraith diogelu data oherwydd bod y cofnodion yn cynnwys data meddygol a phersonol sensitif ac mae cyfnod cau o 100 mlynedd mewn grym.   

Cofrestrau Derbyn

Mae’r cofrestrau ar gyfer Ysbyty Bach Parc Tredegar yn dyddio o 1925 i 1947.  Er nad oes casgliad cyflawn, mae’r dogfennau sydd gennym ni yn rhoi toreth o wybodaeth fanwl am y bobl a ddaeth i’r ysbyty a natur eu hanhwylderau. Mae peth o’r wybodaeth yn y cofrestrau yma i’w gweld yn y llun isod (dilëwyd enwau a chyfeiriadau at ddibenion diogelu data). Mae’r gofrestr arbennig yma o 1944-46 hyd yn oed yn nodi a oedd unrhyw blant a oedd yn gleifion yn faciwîs!  (Ddim yn y llun)

7

Archifau Gwent, Ysbyty Bach Parc Tredegar, Cofrestr Derbyn 1944-1946

Cyfeirlyfr Cyflogau Staff

Mae’r ddogfen hon o’r 1920au yn rhoi manylion am aelodau o’r staff, eu swyddi a’u cyflog. Gan nad yw meddygon a llawfeddygon yn cael eu cynnwys yn y cofnod yma efallai bydd yr aelod o’r staff â’r tâl uchaf yn rhywfaint o syndod!

 

30

Archifau Gwent, Ysbyty Bach Parc Tredegar, Cyfriflyfr Cyflogau Staff 1921-1925

Cofrestr Llawdriniaethau

Mae’r lluniau diweddaraf wedi cael eu cymryd o’r gofrestr gynharaf o lawdriniaethau sydd gennym ni ar gyfer yr ysbyty.  Wedi’u dyddio o 1913, mae’r gofrestr hon yn rhoi manylion am y llawdriniaethau a ddigwyddodd ac mae’n cynnwys gwybodaeth ynglŷn â’r mathau o gyffuriau a roddwyd i leddfu poen. Mae’r cofrestrau yn dyddio hyd at 1950.

45.1

Archifau Gwent, Ysbyty Bach Parc Tredegar, Cofrestr Llawdriniaethau (Cleifion Preswyl) 1913-1921

 

45

Archifau Gwent, Ysbyty Bach Parc Tredegar, Cofrestr Llawdriniaethau (Cleifion Allanol) 1913-1921