Wellcome Project Press Release

wellcome-logo-black

Welcome Readers! My name is Clare Jeremy and I am the lead archivist on Gwent Archives exciting new project to catalogue the hospital records of old Monmouthshire.

This work is made possible by the generosity of the Wellcome Trust who have awarded us a grant to ensure the future survival and accessibility of these documents:

Gwent Archives is delighted to announce that it has secured a Wellcome Trust Research Resources Grant of £38,729 to fund our project:

‘From a “Penny in the Pound” to “Free at the Point of Delivery”: Cataloguing the pre- and post-1948 hospital records of Monmouthshire.’

Monmouthshire’s hospital records are distinctly valuable for the insight they provide into the history of healthcare provision in the area which inspired Aneurin Bevan to found the National Health Service.

Prior to 1948, a number of hospitals were built and operated with funds which were accumulated solely from donations and member subscriptions. Rich and poor came together with the common aim of improving medical facilities in the county. The wealthy contributed gifts of money, produce and land, whereas local industry workers agreed to sacrifice a ‘penny in the pound’ from their wages to support newly established medical aid societies.

These societies developed hospital and healthcare services in Monmouthshire and ensured that subscription holders and financial donors (and their dependants) no longer had to pay fees for access to medical assistance. As management committee Chairman of medical society funded Tredegar Park Cottage Hospital in 1929, Bevan would have witnessed first-hand the success of this local healthcare model. In 1948 its influence can be seen in the introduction of the NHS.

In this, the NHS’s 70th anniversary year, Gwent Archives will ensure that the records documenting this history of medical provision in Monmouthshire, and its role in inspiring the development of a ‘free at the point of delivery’ healthcare system, are made accessible for generations to come. The grant will be used to fund the appointment of a project archivist and a preservation assistant who, over the next year, will catalogue and preserve our unlisted 20th century hospital records. This extensive collection contains a wide variety of documents including minute books, admission registers and hospital plans and will prove to be a valuable resource for future researchers of all disciplines.

On news of the award County Archivist, Tony Hopkins, commented

‘The healthcare records held by Gwent Archives are of national importance given their influence on the founding of the NHS. They are also immensely important for understanding the social and welfare history of industrial south east Wales from the mid-nineteenth century. In short, this is a momentous archival resource which will soon be made accessible to researchers thanks to this very generous grant from the Wellcome Trust.’

 You can follow this blog, or Gwent Archives on social media, for updates on the project and features on interesting records, photographs and more! For further information please contact enquiries@gwentarchives.gov.uk

Cynllun Wellcome Datganiad i’r Wasg

wellcome-logo-black

Croeso ddarllenwyr! Fe enw i yw Clare Jeremy a fi yw’r archifydd arweiniol ar gynllun cyffrous newydd Archifau Gwent i gatalogio cofnodion ysbytai’r hen Sir Fynwy.

Mae’r gwaith hwn yn bosibl trwy haelioni Ymddiriedolaeth Wellcome sydd wedi rhoi grant i ni i sicrhau goroesiad a hygyrchedd y dogfennau yma yn y dyfodol:

Mae Archifau Gwent yn falch o gyhoeddi eu bod wedi sicrhau Grant Adnoddau Ymchwil Ymddiriedolaeth Wellcome am £38,729 i ariannu’n cynllun:

‘O’r “Geiniog yn y Bunt” at “Am ddim yn y Man Darparu”: Catalogio cofnodion ysbytai Sir Fynwy cyn ac ar ôl 1948.’

Mae cofnodion ysbytai Sir Fynwy yn arbennig o werthfawr oherwydd y ddealltwriaeth y maen nhw’n rhoi am hanes darpariaeth gofal iechyd yn yr ardal a ysgogodd Aneurin Bevan i sefydlu’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Cyn 1948, cafodd nifer o ysbytai eu hadeiladu a’u cynnal gydag arian a gronnwyd trwy roddion a thanysgrifiadau gan aelodau. Daeth y cyfoethog a’r tlawd at ei gilydd gyda’r bwriad o wella cyfleusterau meddygol yn y sir.  Cyfrannodd y cyfoethog arian, cynnyrch a thir a chytunodd gweithwyr diwydiannol lleol i aberthu ‘ceiniog yn y bunt’ allan o’u cyflogau i gefnogi’r cymdeithasau cymorth meddygol newydd.

Datblygodd y cymdeithasau yma wasanaethau ysbyty a gofal iechyd yn Sir Fynwy a sicrhau nad oedd rhaid i danysgrifwyr a chyfranwyr ariannol (a’u dibynyddion) dalu tâl rhagor am gymorth meddygol.  Fel Cadeirydd pwyllgor rheoli Ysbyty Bach Parc Tredegar a ariannwyd gan gymdeithas feddygol yn 1929, byddai Bevan wedi gweld yn uniongyrchol llwyddiant y model yma o ofal iechyd lleol. Yn 1948 gellid gweld ei ddylanwad pan gyflwynwyd y GIG.

70 mlynedd ers sefydlu’r GIG, bydd Archifau Gwent yn sicrhau bod y dogfennau sy’n cofnodi hanes darpariaeth feddygol yn Sir Fynwy, a’i rhan yn ysbrydoli system gofal iechyd ‘am ddim yn  y man darparu’, ar gael i genedlaethau’r dyfodol. Bydd y grant yn cael ei ddefnyddio i ariannu penodiad archifydd cynllun a chynorthwyydd cadwraeth a fydd, dros y flwyddyn nesaf, yn catalogio ac yn cadw ein cofnodion ysbytai yn yr 20fed Ganrif nad sydd wedi eu rhestru. Mae’r casgliad eang yma’n cynnwys amrywiaeth eang o lyfrau cofnodion, cofrestrau a chynlluniau ysbytai a bydd yn adnodd gwerthfawr i ymchwilwyr y dyfodol mewn nifer o feysydd.

Ar ôl clywed am y grant dywedodd yr Archifydd Sirol, Tony Hopkins,

‘Mae’r cofnodion gofal iechyd sydd gan Archifau Gwent o bwys cenedlaethol o ystyried eu dylanwad ar sefydlu’r GIG. Maen nhw’n hynod o bwysig hefyd ar gyfer deall hanes cymdeithasol a lles de-ddwyrain diwydiannol Cymru o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg.  Yn fyr, mae hwn yn adnodd archifol pwysig a fydd ar gael i ymchwilwyr cyn bo hir diolch i’r grant hael yma gan Ymddiriedolaeth Wellcome.’

Gallwch ddilyn y blog yma, neu Archifau Gwent trwy’r cyfyngau cymdeithasol am ddiweddariadau ar y cynllun a gwybodaeth am gofnodion a lluniau diddorol a mwy! Am fwy o wybodaeth cysylltwch â enquiries@gwentarchives.gov.uk